Uluslararası Oksidentalizm Sempozyumu-I

SEMPOZYUM ÇAĞRISI


Değerli bilim insanları,

Oksidentalizm, Batı bilgisi arayışını ifade eder. Başka bir deyişle Doğu’nun Batı’yı mukayese ederek, araştırması ve sorgulamasıdır. Oksidentalizm, Doğu’yu merkeze alıp Batı’da üretilen bilgiyi araştırmayı amaç edinir. Batı’nın uzun yıllar Doğu’ya yönelik araştırma merakı, Oryantalizm çerçevesinde belli bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlamıştır. Söz konusu birikim; din, dil, kültür, ahlak, hukuk, siyaset vb. olmak üzere geniş kapsamlıdır. Oryantalist yaklaşımın ortaya koyduğu mezkûr birikim, Doğu’nun dikkatini çekmiştir. Bu çerçevede Doğu’da bu birikime ve dile cevap verme ya da Batı’nın bakış açısını anlama ve sorgulama gayretiyle Oksidentalizm ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır.

Oksidentalizm, özellikle Oryantalizm’in başta İslam olmak üzere Doğu inançlarını ve kültürünü değerlendirme yaklaşımına cevap olarak Batı’daki dinî geleneği ve kültürü anlamayı önemser. Bu çerçevede Batı’da erken dönemlerden başlayarak günümüze kadar üretilen dinî, ahlâkî, hukukî, dilsel, kültürel ve siyasal birçok konu üzerinde yoğunlaşmak Oksidentalizm’in temel amacıdır. Bu yaklaşımın özünde Doğu’yu merkeze alarak ötekiyi anlama gayreti vardır.

Tarihsel geçmişe bakıldığında İslam medeniyetinin genelde öteki, özelde ise Batı algısı üzerinde dikkat kesildiği vakıadır. Müslüman dünya erken dönemlerden itibaren Yunan, İran ve Hint medeniyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı kültür ve medeniyetleriyle karşılaşmalar yaşamıştır. Bu karşılaşmalar önemli sentezler üretmiştir. İslam medeniyetinin teşekkülünde bu karşılaşmalar ve sentezler önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda Müslüman bilginlerin ilk dönemlerden itibaren Batı’da yapılan çalışmaları takip ettiği, onları anlamaya çalıştığı ve bazılarına cevap verdiği bilinmektedir. Bu anlamda Oksidentalizm çerçevesinde önemli bir birikim oluşmuştur. Geçmişte Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerde; bugün ise Müslüman ülkelerde Batı hakkında yapılan önemli araştırmalar mevcuttur. İslam tarihinde nasıl ki öteki ya da Batı kültürünü anlamaya yönelik ilmî merkezler kurulmuşsa bugün de aynı şekilde çeşitli araştırma merkezleri kurulmalı ve buralarda önemli araştırmalar yapılmalıdır.

Bu çerçevede Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bizler de alandaki bilgiye katkı sunmayı amaçlamaktayız. Fakültemiz başlangıcından bugüne Oksidentalizm kapsamında ortaya konan birikimi ele almak, değerlendirmek ve sözü edilen alana katkı sunmak amacıyla bir seri hâlinde çeşitli sempozyumlar düzenlemeyi planlamaktadır. Söz konusu sempozyum dizisinin İslam medeniyetinin ve düşünce geleneğinin gelişimine önemli katkıları olacağı düşüncesindeyiz.

İlk sempozyumumuz, “Uluslararası Oksidentalizm Sempozyumu- I (İslam Medeniyetinde “Öteki”: 9-13. Yüzyıllar)” başlığı altında olacaktır. Bu sempozyumumuzda söz konusu yüzyıllarda İslam medeniyetinde “öteki”ye dair araştırmaların, üretilen bilgilerin ve tasavvurların ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede İslam medeniyetinin ilim merkezlerinde tesis etmiş olduğu ilmî ortamda “oksidentalizm” olarak değerlendirilebilecek faaliyetlerin bir hasılası elde edilmiş olacaktır. Bu aynı zamanda seri olarak devam edecek sempozyumların arka planını oluşturacaktır.

Sempozyumumuz, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Siirt Üniversitesi'nde düzenlenecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler hakemlik sürecinin akabinde daha sonra kitap olarak yayımlanacaktır.

Bu çerçevede sizleri bilgi şölenimize katkı sunmaya davet etmekten memnuniyet duyacağız.

 Sempozyum Düzenleme Kurulu


oksidentalizm